● 
اِلأَربِعا ١ رجب ١٤٣٨
پرسش و پاسخ * معادل سازی
 
   
دسترسی ها
 
معادل سازی

دانشجو جهت معادل سازی دروسی که قبلا در یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گذرانده با دروسی از سرفصل دوره آموزشی جاری خود، می باید فرم درخواست تطبیق واحد (فرم شماره 2) را تکمیل و همراه با اصل ریز نمرات دانشگاه قبلی (کپی ریزنمرات قابل قبول نمی باشد) و کپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم به دانشگاه تحویل نماید. در این فرم دانشجو ضمن تعیین محل تحصیل سابق خود واحدهای درسی را که درخواست معادل سازی آن را دارد پیشنهاد می نماید.

 *****

امضا و تکمیل هر یک از فرم ها به طور کامل (مخصوصا اطلاعات مربوط به دوره تحصیلی قبلی دانشجو) و درج تاریخ تکمیل و شماره تماس توسط شخص دانشجو الزامی است. همچنین عنوان و کد "دروس مطابق سرفصل رشته تحصیلی فعلی" مندرج در فرم شماره 2 می باید از جدول منابع درسی کارشناسی (سمت راست همین صفحه) بصورت دقیق و کامل استخراج و درج شود.

*****

دانشجویان جهت دریافت اصل ریزنمرات تایید شده می توانند به دانشگاه قبلی محل تحصیل خود مراجعه و یا با تکمیل فرم شماره 1 از سمت راست همین صفحه، درخواست مکاتبه جهت ارسال ریزنمرات تایید شده توسط دانشگاه را نماید.

 

*****

با توجه به این موضوع که تطبیق دروس رشته قبلی حداقل یک ترم به طول می انجامد و از طرفی نیازی به گذراندن این دروس در رشته جاری دانشجو نمی باشد، لذا در هنگام انتخاب واحد به بخش آموزش مراجعه نموده تا محدودیت رعایت پیش نیاز دروس از پورتال دانشجو حذف شود تا امکان انتخاب دروس ترم های بالاتر فراهم آید.

دانشجو جهت معادل سازی دروسی که قبلا در یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گذرانده با دروسی از سرفصل دوره آموزشی جاری خود، می باید فرم درخواست تطبیق واحد (فرم شماره 2) را تکمیل و همراه با اصل ریز نمرات دانشگاه قبلی (کپی ریزنمرات قابل قبول نمی باشد) و کپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم به دانشگاه تحویل نماید. در این فرم دانشجو ضمن تعیین محل تحصیل سابق خود واحدهای درسی را که درخواست معادل سازی آن را دارد پیشنهاد می نماید.

 *****

امضا و تکمیل هر یک از فرم ها به طور کامل (مخصوصا اطلاعات مربوط به دوره تحصیلی قبلی دانشجو) و درج تاریخ تکمیل و شماره تماس توسط شخص دانشجو الزامی است. همچنین عنوان و کد "دروس مطابق سرفصل رشته تحصیلی فعلی" مندرج در فرم شماره 2 می باید از جدول منابع درسی کارشناسی (سمت راست همین صفحه) بصورت دقیق و کامل استخراج و درج شود.

*****

دانشجویان جهت دریافت اصل ریزنمرات تایید شده می توانند به دانشگاه قبلی محل تحصیل خود مراجعه و یا با تکمیل فرم شماره 1 از سمت راست همین صفحه، درخواست مکاتبه جهت ارسال ریزنمرات تایید شده توسط دانشگاه را نماید.

 

*****

با توجه به این موضوع که تطبیق دروس رشته قبلی حداقل یک ترم به طول می انجامد و از طرفی نیازی به گذراندن این دروس در رشته جاری دانشجو نمی باشد، لذا در هنگام انتخاب واحد به بخش آموزش مراجعه نموده تا محدودیت رعایت پیش نیاز دروس از پورتال دانشجو حذف شود تا امکان انتخاب دروس ترم های بالاتر فراهم آید.

 
راهنمای معادل سازی