● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
پرسش و پاسخ * معادل سازی
 
   
دسترسی ها
 
معادل سازی

دانشجو جهت معادل سازی دروسی که قبلا در یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گذرانده با دروسی از سرفصل دوره آموزشی جاری خود، می باید فرم درخواست تطبیق واحد (فرم شماره 2) را تکمیل و همراه با اصل ریز نمرات دانشگاه قبلی (کپی ریزنمرات قابل قبول نمی باشد) و کپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم به دانشگاه تحویل نماید. در این فرم دانشجو ضمن تعیین محل تحصیل سابق خود واحدهای درسی را که درخواست معادل سازی آن را دارد پیشنهاد می نماید.

 *****

امضا و تکمیل هر یک از فرم ها به طور کامل (مخصوصا اطلاعات مربوط به دوره تحصیلی قبلی دانشجو) و درج تاریخ تکمیل و شماره تماس توسط شخص دانشجو الزامی است. همچنین عنوان و کد "دروس مطابق سرفصل رشته تحصیلی فعلی" مندرج در فرم شماره 2 می باید از جدول منابع درسی کارشناسی (سمت راست همین صفحه) بصورت دقیق و کامل استخراج و درج شود.

*****

دانشجویان جهت دریافت اصل ریزنمرات تایید شده می توانند به دانشگاه قبلی محل تحصیل خود مراجعه و یا با تکمیل فرم شماره 1 از سمت راست همین صفحه، درخواست مکاتبه جهت ارسال ریزنمرات تایید شده توسط دانشگاه را نماید.

 

 

دانشجو جهت معادل سازی دروسی که قبلا در یک دانشگاه یا موسسه آموزش عالی گذرانده با دروسی از سرفصل دوره آموزشی جاری خود، می باید فرم درخواست تطبیق واحد (فرم شماره 2) را تکمیل و همراه با اصل ریز نمرات دانشگاه قبلی (کپی ریزنمرات قابل قبول نمی باشد) و کپی مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم به دانشگاه تحویل نماید. در این فرم دانشجو ضمن تعیین محل تحصیل سابق خود واحدهای درسی را که درخواست معادل سازی آن را دارد پیشنهاد می نماید.

 *****

امضا و تکمیل هر یک از فرم ها به طور کامل (مخصوصا اطلاعات مربوط به دوره تحصیلی قبلی دانشجو) و درج تاریخ تکمیل و شماره تماس توسط شخص دانشجو الزامی است. همچنین عنوان و کد "دروس مطابق سرفصل رشته تحصیلی فعلی" مندرج در فرم شماره 2 می باید از جدول منابع درسی کارشناسی (سمت راست همین صفحه) بصورت دقیق و کامل استخراج و درج شود.

*****

دانشجویان جهت دریافت اصل ریزنمرات تایید شده می توانند به دانشگاه قبلی محل تحصیل خود مراجعه و یا با تکمیل فرم شماره 1 از سمت راست همین صفحه، درخواست مکاتبه جهت ارسال ریزنمرات تایید شده توسط دانشگاه را نماید.

 

 

 
راهنمای معادل سازی