● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
نشریه علوم انسانی
 
   
نشریه علوم انسانی
 
انتقادات و پیشنهادات
 نام فرستنده:
 
 پست الکترونیک:
 
 عنوان:
 
 پیشنهاد:
 
 
اخبار و اطلاعیه ها

 
شماره هفتم

 چالش های فقهی سرایت سیادت از طریق مادر/ زهرا گواهی

 اثر فساد بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب OECD از سال 2008 تا 2011/ عبدالعلی منصف، عبدالمجید جلالی، حمیده پورشیخ

 جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از کانادا/ محمد لشکری

 ارتباط اضطراب ریاضی و نگرش به آن با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه/ لیلا عبدالملکی، مجید صفاری نیا، حسین زارع، برزو امیرپور

 وزیران قدرتمند شیعه از دوران خلافت القائم بامرالله تا الناصر لدین الله عباسی (422 - 575 هـ . ق.)/ محمد باغستانی کوزه گر، سارا زمانی رنجبر گرمرودی

 جایگاه و نقش پندآموزی سفر و سیاحت در متون اسلامی و ادبی/ هادی شریف مقدم، قاسم علی احسانیان

 بررسی شیوه های خلاق موثر در افزایش خلاقیت و موفقیت کتابخانه های عمومی دارای شابکا شهر تهران و میزان آشنایی مسئولان آن کتابخانه با شیوه های خلاق/ فاطمه زارع زاده، ثریا ضیایی

 بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد/ فهیمه صبوری، فاطمه پازوکی

 تحلیل تولیدات علمی حوزه حقوق جنایی در آینه علم سنجی/ پرویز پادمهر، رحیم علیخانی

 چالش های فقهی سرایت سیادت از طریق مادر/ زهرا گواهی

 اثر فساد بر تجارت دوجانبه ایران و کشورهای منتخب OECD از سال 2008 تا 2011/ عبدالعلی منصف، عبدالمجید جلالی، حمیده پورشیخ

 جانشینی پول و تقاضا برای پول: شواهدی از کانادا/ محمد لشکری

 ارتباط اضطراب ریاضی و نگرش به آن با خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه/ لیلا عبدالملکی، مجید صفاری نیا، حسین زارع، برزو امیرپور

 وزیران قدرتمند شیعه از دوران خلافت القائم بامرالله تا الناصر لدین الله عباسی (422 - 575 هـ . ق.)/ محمد باغستانی کوزه گر، سارا زمانی رنجبر گرمرودی

 جایگاه و نقش پندآموزی سفر و سیاحت در متون اسلامی و ادبی/ هادی شریف مقدم، قاسم علی احسانیان

 بررسی شیوه های خلاق موثر در افزایش خلاقیت و موفقیت کتابخانه های عمومی دارای شابکا شهر تهران و میزان آشنایی مسئولان آن کتابخانه با شیوه های خلاق/ فاطمه زارع زاده، ثریا ضیایی

 بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کتابداران در کتابخانه های عمومی شهرستان مشهد/ فهیمه صبوری، فاطمه پازوکی

 تحلیل تولیدات علمی حوزه حقوق جنایی در آینه علم سنجی/ پرویز پادمهر، رحیم علیخانی

 
شماره ششم
 
شماره پنجم

 بررسی مسئولیت مدنی روانشناسان / ابراهیم تقی زاده، مجتبی شکری

 بررسی بسامد و صور خیال حیوانات در دفتر سوم مثنوی / محمدجواد عرفانی بیضایی، مژگان رنجبر یزدی

  بررسی تأثیر معروفترین مدارس موقوفه در نظام آموزشی در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار / محمد رمضان پور، سارا زمانی رنجبر گرمرودی

 میزان استفاده از وب 2 در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های برتر ایران / سمانه ثابتی آقابزرگی، ثریا ضیایی، مریم سلامی

 تحلیلی بر تولیدات علمی ایران در حوزه جامعه شناسی و جمعیت شناسی در عرصه بین المللی / ثریا ضیایی، علی اکبر خاصه، علی حاتمی

 تأثیرپذیری جوامع علمی و آموزشی از رشد سواد اطلاعاتی / قاسم علی احسانیان 

 دلاری شدن آرژانتین پس از ابر تورم / محمد لشکری، وحید واحد ثانی

 بررسی اکولوژی اطلاعات گوگل / فاطمه زارع زاده، مریم سلامی

 بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: بخش کوه سرخ، شهرستان کاشمر) / حسین رحیمی

 

 بررسی مسئولیت مدنی روانشناسان / ابراهیم تقی زاده، مجتبی شکری

 بررسی بسامد و صور خیال حیوانات در دفتر سوم مثنوی / محمدجواد عرفانی بیضایی، مژگان رنجبر یزدی

  بررسی تأثیر معروفترین مدارس موقوفه در نظام آموزشی در دوره فتحعلی شاه و ناصرالدین شاه قاجار / محمد رمضان پور، سارا زمانی رنجبر گرمرودی

 میزان استفاده از وب 2 در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های برتر ایران / سمانه ثابتی آقابزرگی، ثریا ضیایی، مریم سلامی

 تحلیلی بر تولیدات علمی ایران در حوزه جامعه شناسی و جمعیت شناسی در عرصه بین المللی / ثریا ضیایی، علی اکبر خاصه، علی حاتمی

 تأثیرپذیری جوامع علمی و آموزشی از رشد سواد اطلاعاتی / قاسم علی احسانیان 

 دلاری شدن آرژانتین پس از ابر تورم / محمد لشکری، وحید واحد ثانی

 بررسی اکولوژی اطلاعات گوگل / فاطمه زارع زاده، مریم سلامی

 بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: بخش کوه سرخ، شهرستان کاشمر) / حسین رحیمی

 

 
Text/HTML

 

 

 
شناسنامه مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور مشهد

مدیرمسئول: دکتر هادی شریف مقدم

سردبیر: دکتر ثریا ضیایی

مدیر اجرایی: قاسم علی احسانیان

                ISSN: 2322-4045 

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور مشهد

مدیرمسئول: دکتر هادی شریف مقدم

سردبیر: دکتر ثریا ضیایی

مدیر اجرایی: قاسم علی احسانیان

                ISSN: 2322-4045 

 
سایت های مرتبط