● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
مالی دانشجویی * جدول شهریه کلیه مقاطع سال تحصیلی 92-91
 
   
 
جدول شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی سال تحصیلی 92-91 ( ویژه ورودی های آزمون سراسری قبل از 86-85 و پذیرفته شدگان فراگیر در سالهای مختلف )
 
جدول شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی سال تحصیلی 92-91 آزمون سراسری ورودی 85 تا 91
 
جدول شهریه دوره های کارشناسی ارشد سال تحصیلی 92-91
 
جدول شهریه دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 92-91
 
جدول شهریه دوره کارشناسی سال تحصیلی 92-91 ( ویژه دانشجویان آزمون محور )
 
جدول شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی برون مرزی سال تحصیلی 92-91
 
جدول شهریه دوره های کارشناسی ارشد برون مرزی سال تحصیلی 92-91
 

 

جدول شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی سال تحصیلی 92-91 ( ویژه ورودی های آزمون سراسری قبل از 86-85 و پذیرفته شدگان فراگیر در سالهای مختلف )
 
جدول شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی سال تحصیلی 92-91 آزمون سراسری ورودی 85 تا 91
 
جدول شهریه دوره های کارشناسی ارشد سال تحصیلی 92-91
 
جدول شهریه دوره دکتری تخصصی سال تحصیلی 92-91
 
جدول شهریه دوره کارشناسی سال تحصیلی 92-91 ( ویژه دانشجویان آزمون محور )
 
جدول شهریه دوره های کاردانی و کارشناسی برون مرزی سال تحصیلی 92-91
 
جدول شهریه دوره های کارشناسی ارشد برون مرزی سال تحصیلی 92-91
 

 

 
Text/HTML