● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
مالی دانشجویی * خدمات واحد
 
   
 
·        امور مربوط به تخفیف شهریه
·        تعیین وضعیت بدهی
·        پی گیری مشکلات مربوط به شهریه
·        امور مالی مربوط به انصراف و تسویه حساب
·         استرداد شهریه دانشجویان انصرافی
·        امور مربوط به تخفیف شهریه
·        تعیین وضعیت بدهی
·        پی گیری مشکلات مربوط به شهریه
·        امور مالی مربوط به انصراف و تسویه حساب
·         استرداد شهریه دانشجویان انصرافی
 
Text/HTML