● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
مالی دانشجویی * معرفی کارکنان واحد
 
   
 
نام و نام خانوادگی
سمت
محل استقرار
شماره داخلی
محمود صادقیان
کارشناس مالی دانشجویی
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 111
۵۰۹
 
کارشناس مالی دانشجویی و بنیاد شهید
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 110
 
نام و نام خانوادگی
سمت
محل استقرار
شماره داخلی
محمود صادقیان
کارشناس مالی دانشجویی
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 111
۵۰۹
 
کارشناس مالی دانشجویی و بنیاد شهید
ساختمان 5 - طبقه همکف اتاق 110
 
 
Text/HTML