● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
سند محضری
 
   
نحوه پر کردن سند محضری

دانشجویان محترمی که با تقاضای وام دانشجویی آنها موافقت می گردد می بایست با دریافت فرم نمونه تنظیم سند تعهد محضری از سایت مرکز مشهد (خدمات دانشجویی- فرمها) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با حضور یک نفر ضامن که باید کارمند رسمی یا پیمانی باشد (برای کارشناسی و کارشناسی ارشد) و (دو نفر ضامن کارمند رسمی برای دانشجویان دکتری)  سند مذکور را عین متن نمونه فرم تعهد محضری یاد شده تنظیم و همراه با تصویر آخرین حکم کارگزینی و نامه کسر از حقوق ضامن یا ضامنین و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ضامن یا ضامنین و وام گیرنده طبق تاریخی که به صورت پیامک اعلام شده است به اداره خدمات دانشجویی تحویل نمایند. توجه داشته باشید ،ضامن نباید بازنشسته باشد.

 

سند تعهد محضری تنظیم شده ، برای دریافت وام در طول دوره تحصیلی دانشجو کفایت می کند.

دانشجویان محترمی که با تقاضای وام دانشجویی آنها موافقت می گردد می بایست با دریافت فرم نمونه تنظیم سند تعهد محضری از سایت مرکز مشهد (خدمات دانشجویی- فرمها) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند و با حضور یک نفر ضامن که باید کارمند رسمی یا پیمانی باشد (برای کارشناسی و کارشناسی ارشد) و (دو نفر ضامن کارمند رسمی برای دانشجویان دکتری)  سند مذکور را عین متن نمونه فرم تعهد محضری یاد شده تنظیم و همراه با تصویر آخرین حکم کارگزینی و نامه کسر از حقوق ضامن یا ضامنین و تصویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه ضامن یا ضامنین و وام گیرنده طبق تاریخی که به صورت پیامک اعلام شده است به اداره خدمات دانشجویی تحویل نمایند. توجه داشته باشید ،ضامن نباید بازنشسته باشد.

 

سند تعهد محضری تنظیم شده ، برای دریافت وام در طول دوره تحصیلی دانشجو کفایت می کند.

 
Text/HTML