● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
برنامه ریزی * آشنایی با کارکنان واحد
 
   
 
آقای محسن ایزدپناه: مسئول واحد برنامه ریزی
محل استقرار:ساختمان 5 - طبقه اول اتاق  207
تلفن تماس: 544 (داخلی)
email: 
آقای محسن ایزدپناه: مسئول واحد برنامه ریزی
محل استقرار:ساختمان 5 - طبقه اول اتاق  207
تلفن تماس: 544 (داخلی)
email: 
 
 
کارشناس برنامه ریزی رشته های دانشکده فنی و مهندسی
محل استقرار: ساختمان 5 - طبق دوم - اتاق 212
تلفن تماس: 414 (داخلی)
email :
دانشکده فنی و مهندسی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
مهندسی برق الکترونیک
13-19-14
مدیریت اجرایی
13-11-12
مهندسی برق قدرت
13-19-10
مدیریت پروژه
13-12-12
مهندسی برق کنترل
13-19-12
مهندسی صنایع
تجمیع   11-22-15
مهندسی برق- مخابرات
13-19-13
سنتی     11-22-11
مهندسی راه آهن
13-20-10
مهندسی رباتیک 
15-11-16
مهندسی مکانیک
13-15-10
مهندسی فناوری اطلاعات
15-11-12
مهندسی هوا -فضا
13-15-14
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
15-11-15
مهندسی خودرو
13-15-12
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
تجمیع   13-11-15
مهندسی عمران
13-13-16
سنتی     10-15-11
مهندسی پلیمر
13-17-16
 
 
مهندسی پزشکی
13-18-11
 
 

 

کارشناس برنامه ریزی رشته های دانشکده فنی و مهندسی
محل استقرار: ساختمان 5 - طبق دوم - اتاق 212
تلفن تماس: 414 (داخلی)
email :
دانشکده فنی و مهندسی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
مهندسی برق الکترونیک
13-19-14
مدیریت اجرایی
13-11-12
مهندسی برق قدرت
13-19-10
مدیریت پروژه
13-12-12
مهندسی برق کنترل
13-19-12
مهندسی صنایع
تجمیع   11-22-15
مهندسی برق- مخابرات
13-19-13
سنتی     11-22-11
مهندسی راه آهن
13-20-10
مهندسی رباتیک 
15-11-16
مهندسی مکانیک
13-15-10
مهندسی فناوری اطلاعات
15-11-12
مهندسی هوا -فضا
13-15-14
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
15-11-15
مهندسی خودرو
13-15-12
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
تجمیع   13-11-15
مهندسی عمران
13-13-16
سنتی     10-15-11
مهندسی پلیمر
13-17-16
 
 
مهندسی پزشکی
13-18-11
 
 

 

 
 
خانم شیخی: کارشناس برنامه ریزی رشته های  دانشکده علوم کشاورزی
محل استقرار: ساختمان 5 -طبقه اول - اتاق 212
تلفن تماس: 535 (داخلی)
email : di_pnum@yahoo.com

 

دانشکده علوم کشاورزی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
آب و خاک
14-11-23
علوم دامی
14-11-25
علوم کشاورزی
14-11-21
ماشینهای کشاورزی(مکانیزاسیون)
14-11-20
صنایع غذایی
14-11-32
مدیریت و آبادانی روستاها
14-11-22
ترویج و آموزش کشاورزی
14-11-30
منابع طبیعی و محیط زیست
14-11-24
اقتصاد کشاورزی
14-11-26
ارشد اصلاح نباتات
14-11-29
نا پیوسته تولیدات دامی
 
 
 

 

جغرافیا
رشته گرایش
کد رشته
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12-16-43
جغرافیا  آب و هوا
12-16-66
جغرافیا  انسانی روستایی
12-16-64
جغرافیا  انسانی شهری
12-16-10
جغرافیا  برنامه ریزی روستایی
12-16-64
جغرافیا  طبیعی- اقلیم
12-16-41
جغرافیا  طبیعی- ژئومورفولوژی
12-16-42
جغرافیا  برنامه ریزی شهری
88 به قبل 47-16-12
88 به بعد 45-16-12

 

دانشکده علوم اجتماعی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
تاریخ
12-29-10
 ارشد تاریخ تشیع
12-29-11
علوم سیاسی      

 

 

دانشکده علوم اجتماعی
رشته گرایش
کد رشته
ارشد جامعه شناسی
12-27-10
قدیمی50-22-12
قدیمی16-27-12
علوم ارتباطات-روابط عمومی
12-22-61
علوم ارتباطات- روزنامه نگاری
12-22-60
علوم اجتماعی-پژوهشگری
12-22-30
علوم اجتماعی- تعاون و رفاه
12-22-20
علوم اجتماعی- مددکاری
12-22-58
علوم اجتماعی- برنامه ریزی تعاون
12-22-59
خانم شیخی: کارشناس برنامه ریزی رشته های  دانشکده علوم کشاورزی
محل استقرار: ساختمان 5 -طبقه اول - اتاق 212
تلفن تماس: 535 (داخلی)
email : di_pnum@yahoo.com

 

دانشکده علوم کشاورزی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
آب و خاک
14-11-23
علوم دامی
14-11-25
علوم کشاورزی
14-11-21
ماشینهای کشاورزی(مکانیزاسیون)
14-11-20
صنایع غذایی
14-11-32
مدیریت و آبادانی روستاها
14-11-22
ترویج و آموزش کشاورزی
14-11-30
منابع طبیعی و محیط زیست
14-11-24
اقتصاد کشاورزی
14-11-26
ارشد اصلاح نباتات
14-11-29
نا پیوسته تولیدات دامی
 
 
 

 

جغرافیا
رشته گرایش
کد رشته
ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
12-16-43
جغرافیا  آب و هوا
12-16-66
جغرافیا  انسانی روستایی
12-16-64
جغرافیا  انسانی شهری
12-16-10
جغرافیا  برنامه ریزی روستایی
12-16-64
جغرافیا  طبیعی- اقلیم
12-16-41
جغرافیا  طبیعی- ژئومورفولوژی
12-16-42
جغرافیا  برنامه ریزی شهری
88 به قبل 47-16-12
88 به بعد 45-16-12

 

دانشکده علوم اجتماعی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
تاریخ
12-29-10
 ارشد تاریخ تشیع
12-29-11
علوم سیاسی      

 

 

دانشکده علوم اجتماعی
رشته گرایش
کد رشته
ارشد جامعه شناسی
12-27-10
قدیمی50-22-12
قدیمی16-27-12
علوم ارتباطات-روابط عمومی
12-22-61
علوم ارتباطات- روزنامه نگاری
12-22-60
علوم اجتماعی-پژوهشگری
12-22-30
علوم اجتماعی- تعاون و رفاه
12-22-20
علوم اجتماعی- مددکاری
12-22-58
علوم اجتماعی- برنامه ریزی تعاون
12-22-59
 
 
خانم برق
کارشناس برنامه ریزی رشته های  دانشکده الهیات و علوم اسلامی و دانشکده مدیریت- اقتصاد- حسابداری-جغرافیا
محل استقرار: ساختمان 5 - طبقه اول - اتاق 201
تلفن تماس:557(داخلی) 
email
دانشکده الهیات و علوم اسلامی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
حقوق
12-23-10
الهیات- فلسفه کلام
12-20-62
الهیات- تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
12-20-60
الهیات- ادیان و عرفان
12-20-59
الهیات- علوم قرآن و حدیث
12-20-61
ارشد فقه و مبانی
12-20-50
الهیات- فقه و مبانی حقوق
سنتی     63-20-12
نا پیوسته دینی عربی
12-20-74
تجمیع    63-20-12
 ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 12-20-12
نا پیوسته تربیت معلم قرآن
12-20-15
 
 

 
دانشکده مدیریت- اقتصاد- حسابداری
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
حسابداری
سنتی     10-14-12
مدیریت دولتی
سنتی    10-18-12
تجمیع   13-14-12
تجمیع   11-34-12
مدیریت جهانگردی
12-39-11
مدیریت صنعتی
12-38-11
مدیریت بازرگانی
سنتی     20-18-12
ارشد علوم اقتصادی
12-21-11
تجمیع   11-35-12
 ارشد حقوق جزا
 12-23-32
علوم اقتصاد
12-21-13
 ارشد مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی
 12-18-33
ارشد حسابداری 12-14-12 ارشد حقوق خصوصی 12-23-33
ارشد مدیریت بازرگانی تحول 12-18-26    
  

خانم برق
کارشناس برنامه ریزی رشته های  دانشکده الهیات و علوم اسلامی و دانشکده مدیریت- اقتصاد- حسابداری-جغرافیا
محل استقرار: ساختمان 5 - طبقه اول - اتاق 201
تلفن تماس:557(داخلی) 
email
دانشکده الهیات و علوم اسلامی
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
حقوق
12-23-10
الهیات- فلسفه کلام
12-20-62
الهیات- تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
12-20-60
الهیات- ادیان و عرفان
12-20-59
الهیات- علوم قرآن و حدیث
12-20-61
ارشد فقه و مبانی
12-20-50
الهیات- فقه و مبانی حقوق
سنتی     63-20-12
نا پیوسته دینی عربی
12-20-74
تجمیع    63-20-12
 ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 12-20-12
نا پیوسته تربیت معلم قرآن
12-20-15
 
 

 
دانشکده مدیریت- اقتصاد- حسابداری
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
حسابداری
سنتی     10-14-12
مدیریت دولتی
سنتی    10-18-12
تجمیع   13-14-12
تجمیع   11-34-12
مدیریت جهانگردی
12-39-11
مدیریت صنعتی
12-38-11
مدیریت بازرگانی
سنتی     20-18-12
ارشد علوم اقتصادی
12-21-11
تجمیع   11-35-12
 ارشد حقوق جزا
 12-23-32
علوم اقتصاد
12-21-13
 ارشد مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی
 12-18-33
ارشد حسابداری 12-14-12 ارشد حقوق خصوصی 12-23-33
ارشد مدیریت بازرگانی تحول 12-18-26    
  

 
 
خانم اشراقی
کارشناس برنامه ریزی رشته های دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
محل استقرار: سا ختمان 5 - طبقه اول - اتاق 201
تلفن تماس : 558(داخلی) 
email :
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
مترجمی زبان انگلیسی
12-12-10
زبان و ادبیات عرب
12-30-11
ارشد زبانشناسی همگانی
12-12-30
زبان و ادبیات عربی
12-30-14
زبان و ادبیات انگلیسی
12-25-10
زبان و ادبیات فارسی
12-13-20
نا پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
12-25-14
ارشد فارسی
12-13-40

 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کدرشته
روانشناسی عمومی
12-17-23
مشاوره و راهنمایی 
12-11-73
کتابداری
12-24-20
پیش دبستانی و دبستانی
12-11-71
کتابداری و اطلاع رسانی
17-12-15
برنامه ریزی آموزشی
تجمیع    72-11-12
ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
12-24-24
برنامه ریزی آموزشی
سنتی      20-11-12
ارشد کتابداری مدیریت فناوری اطلاعات
12-24-23
نا پیوسته امور تربیتی
12-11-77
ارشد کتابداری مدیریت اطلاعات
12-24-24
نا پیوسته آموزش و پرورش ابتدایی
12-11-42
دکتری کتابداری 12-24-11 ارشد مدیریت آموزشی 12-11-74
    ارشد برنامه ریزی درسی 12-11-16

 

خانم اشراقی
کارشناس برنامه ریزی رشته های دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
محل استقرار: سا ختمان 5 - طبقه اول - اتاق 201
تلفن تماس : 558(داخلی) 
email :
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجه
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
مترجمی زبان انگلیسی
12-12-10
زبان و ادبیات عرب
12-30-11
ارشد زبانشناسی همگانی
12-12-30
زبان و ادبیات عربی
12-30-14
زبان و ادبیات انگلیسی
12-25-10
زبان و ادبیات فارسی
12-13-20
نا پیوسته زبان و ادبیات انگلیسی
12-25-14
ارشد فارسی
12-13-40

 
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کدرشته
روانشناسی عمومی
12-17-23
مشاوره و راهنمایی 
12-11-73
کتابداری
12-24-20
پیش دبستانی و دبستانی
12-11-71
کتابداری و اطلاع رسانی
17-12-15
برنامه ریزی آموزشی
تجمیع    72-11-12
ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
12-24-24
برنامه ریزی آموزشی
سنتی      20-11-12
ارشد کتابداری مدیریت فناوری اطلاعات
12-24-23
نا پیوسته امور تربیتی
12-11-77
ارشد کتابداری مدیریت اطلاعات
12-24-24
نا پیوسته آموزش و پرورش ابتدایی
12-11-42
دکتری کتابداری 12-24-11 ارشد مدیریت آموزشی 12-11-74
    ارشد برنامه ریزی درسی 12-11-16

 

 
 

خانم کمیلی دوست
کارشناس برنامه ریزی رشته های دانشکده علوم پایه و دانشکده هنر و معماری
محل استقرار:ساختمان 5- طبقه اول- اتاق 212
تلفن تماس: 534 (داخلی)
email:
دانشکده علوم پایه
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
آمار
11-17-10
زمین شناسی محض
11-16-10
ارشد آمار
11-17-11
زمین شناسی کاربردی
11-16-11
امار و کاربردها
11-17-13
زمین شناسی
11-16-40
زیست شناسی علوم گیاهی
11-12-40
علوم کامپیوتر ورودی 90 به بعد
تجمیع 14-11-15
زیست شناسی عمومی
11-12-10
سنتی 10-19-11
فیزیک هسته ای
11-13-20
فیزیک اتمی و مولکولی
11-13-37
ارشد بیوشیمی 11-12-70 ارشد زمین شناسی زیست محیطی 11-16-48
ارشد زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی 11-16-51 دکتری فیزیک هسته ای 11-13-45
فیزیک کاربردی
11-13-10
فیزیک حالت جامد
11-13-38
 
ارشد فیزیک هسته ای
 
11-13-32
 
ارشد فیزیک حالت جامد
 
11-13-35
ریاضی کاربردی
11-11-30
ارشد بیوشیمی
11-12-70
ریاضی محض
11-11-20
ارشد شیمی آلی
11-14-70
ریاضیات و کاربردها
11-11-32
ارشد شیمی معدنی
11-14-90
ارشد ریاضی جبر
11-11-70
ارشد شیمی تجزیه
11-14-60
ارشد ریاضی آنالیز
11-11-60
دکتری شیمی فیزیک
11-14-94
ارشد تحقیق در عملیات
11-11-90
دکتری شیمی آلی
11-14-96
نا پیوسته آموزش ریاضی
11-11-31
دکتری شیمی تجزیه
11-14-95
دکتری ریاضی 11-11-09    
شیمی کاربردی
11-14-40
دکتری شیمی معدنی
11-14-97
شیمی محض
11-14-20

 

 

 

دانشکده  هنر و معماری
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
صنایع دستی
12-26-10
مهندسی شهرسازی
18-13-10
صنایع دستی .
18-10-30
مهندسی معماری
11-20-10
طراحی پارچه و لباس
18-10-29
مهندسی معماری 
18-14-10
هنر اسلامی – نگارگری
18-10-16
کتابت و نگارگری - خوشنویسی
18-10-25
خیال نگاری
18-10-28
تهذیب
18-10-36
نگاری گری
18-10-27

 

 

خانم کمیلی دوست
کارشناس برنامه ریزی رشته های دانشکده علوم پایه و دانشکده هنر و معماری
محل استقرار:ساختمان 5- طبقه اول- اتاق 212
تلفن تماس: 534 (داخلی)
email:
دانشکده علوم پایه
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
آمار
11-17-10
زمین شناسی محض
11-16-10
ارشد آمار
11-17-11
زمین شناسی کاربردی
11-16-11
امار و کاربردها
11-17-13
زمین شناسی
11-16-40
زیست شناسی علوم گیاهی
11-12-40
علوم کامپیوتر ورودی 90 به بعد
تجمیع 14-11-15
زیست شناسی عمومی
11-12-10
سنتی 10-19-11
فیزیک هسته ای
11-13-20
فیزیک اتمی و مولکولی
11-13-37
ارشد بیوشیمی 11-12-70 ارشد زمین شناسی زیست محیطی 11-16-48
ارشد زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی 11-16-51 دکتری فیزیک هسته ای 11-13-45
فیزیک کاربردی
11-13-10
فیزیک حالت جامد
11-13-38
 
ارشد فیزیک هسته ای
 
11-13-32
 
ارشد فیزیک حالت جامد
 
11-13-35
ریاضی کاربردی
11-11-30
ارشد بیوشیمی
11-12-70
ریاضی محض
11-11-20
ارشد شیمی آلی
11-14-70
ریاضیات و کاربردها
11-11-32
ارشد شیمی معدنی
11-14-90
ارشد ریاضی جبر
11-11-70
ارشد شیمی تجزیه
11-14-60
ارشد ریاضی آنالیز
11-11-60
دکتری شیمی فیزیک
11-14-94
ارشد تحقیق در عملیات
11-11-90
دکتری شیمی آلی
11-14-96
نا پیوسته آموزش ریاضی
11-11-31
دکتری شیمی تجزیه
11-14-95
دکتری ریاضی 11-11-09    
شیمی کاربردی
11-14-40
دکتری شیمی معدنی
11-14-97
شیمی محض
11-14-20

 

 

 

دانشکده  هنر و معماری
رشته گرایش
کد رشته
رشته گرایش
کد رشته
صنایع دستی
12-26-10
مهندسی شهرسازی
18-13-10
صنایع دستی .
18-10-30
مهندسی معماری
11-20-10
طراحی پارچه و لباس
18-10-29
مهندسی معماری 
18-14-10
هنر اسلامی – نگارگری
18-10-16
کتابت و نگارگری - خوشنویسی
18-10-25
خیال نگاری
18-10-28
تهذیب
18-10-36
نگاری گری
18-10-27

 

 

 
 
خانم حسینی نژاد
کارشناس برنامه ریزی رشته تربیت بدنی
محل استقرار: سالن ورزشی امام رضا (ع) - طبقه دوم
تلفن تماس : 514 (داخلی) 
email :

 
دانشکده تربیت بدنی
رشته گرایش
کد رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی     خواهران
12-15-32
تربیت بدنی و علوم ورزشی     برادران 
12-15-33
تربیت بدنی و علوم ورزشی     جدید 
12-15-30
ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی
12-15-21

کلیه دروس تربیت بدنی عمومی

و ورزش1 وتربیت بدنی ویژه

 

 

خانم حسینی نژاد
کارشناس برنامه ریزی رشته تربیت بدنی
محل استقرار: سالن ورزشی امام رضا (ع) - طبقه دوم
تلفن تماس : 514 (داخلی) 
email :

 
دانشکده تربیت بدنی
رشته گرایش
کد رشته
تربیت بدنی و علوم ورزشی     خواهران
12-15-32
تربیت بدنی و علوم ورزشی     برادران 
12-15-33
تربیت بدنی و علوم ورزشی     جدید 
12-15-30
ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی
12-15-21

کلیه دروس تربیت بدنی عمومی

و ورزش1 وتربیت بدنی ویژه

 

 

 
Text/HTML