● 
اِثَّلاثا ١١ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * آمار گروه زیست شناسی
 
   
 
تعداد دانشجو
نام رشته
ردیف
 
400
 
زیست شناسی (کارشناسی)
 
1
 
بیوشیمی (کارشناسی ارشد)
2
35
علوم تجربی(کارشناسی ناپیوسته)
3

 

تعداد دانشجو
نام رشته
ردیف
 
400
 
زیست شناسی (کارشناسی)
 
1
 
بیوشیمی (کارشناسی ارشد)
2
35
علوم تجربی(کارشناسی ناپیوسته)
3

 

 
Text/HTML