● 
اِلأَربِعا ١٧ محرم ١٤٤٦
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * کتب و مقالات چاپ شده
 
   
 
ردیف
عنوان مقاله
نام نویسنده
نام مجله /کنفرانس
تاریخ چاپ
1
Biochemistryandphysiologyofmedicinal plantsandPhytomedicines human health
Majid Rajabian
Amin Fani
Fatemeh Fani
12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress Biochemistry & Molecular Biology – Mashhad  
2
اثر عوامل محیطی بر روی عملکرد و رشد ارقام مختلف کلزا ( ایرانی، روسی )
مجید رجبیان-امین فانی-فاطمه فانی
دومین کنگره ملی زیست شناسی سراسر کشور-تهران

14تا17 اسفند 1389

 
3
تعاملات و مضرات فعالیت­های بشر در عرصه محیط زیست
امین فانی-ابراهیم مصطفوی-فاطمه فانی
همایش بحران محیط زیست-دانشگاه پیام نور اوز

19تا20 آبان 1389

 
4 تغییرات میزان مواد فتوسنتزی در زمان گلدهی و تاثیر آن بر روی رشد دانه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم روسی امین فانی- مجید رجبیان شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست­شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد-23تا25 شهریور1389  
ردیف
عنوان مقاله
نام نویسنده
نام مجله /کنفرانس
تاریخ چاپ
1
Biochemistryandphysiologyofmedicinal plantsandPhytomedicines human health
Majid Rajabian
Amin Fani
Fatemeh Fani
12th Iranian Congress of Biochemistry & 4th International Congress Biochemistry & Molecular Biology – Mashhad  
2
اثر عوامل محیطی بر روی عملکرد و رشد ارقام مختلف کلزا ( ایرانی، روسی )
مجید رجبیان-امین فانی-فاطمه فانی
دومین کنگره ملی زیست شناسی سراسر کشور-تهران

14تا17 اسفند 1389

 
3
تعاملات و مضرات فعالیت­های بشر در عرصه محیط زیست
امین فانی-ابراهیم مصطفوی-فاطمه فانی
همایش بحران محیط زیست-دانشگاه پیام نور اوز

19تا20 آبان 1389

 
4 تغییرات میزان مواد فتوسنتزی در زمان گلدهی و تاثیر آن بر روی رشد دانه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم روسی امین فانی- مجید رجبیان شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست­شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد-23تا25 شهریور1389  
 
Text/HTML