● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه زیست شناسی * آشنایی با مدیر گروه زیست شناسی
 
   
 
آشنایی با مدیر گروه
مجید رجبیان نقندر نام و نام خانوادگی
دکترا تحصیلات
استادیار رتبه علمی
ساختمان شماره دو – طبقه اول – آزمایشگاه زیست 1
محل استقرار
rajabiian@yahoo.ca پست الکترونیکی
    داخلی 237 تلفن تماس

 

آشنایی با مدیر گروه
مجید رجبیان نقندر نام و نام خانوادگی
دکترا تحصیلات
استادیار رتبه علمی
ساختمان شماره دو – طبقه اول – آزمایشگاه زیست 1
محل استقرار
rajabiian@yahoo.ca پست الکترونیکی
    داخلی 237 تلفن تماس

 

 
Text/HTML