● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * درباره گروه کشاورزی
 
   
درباره گروه کشاورزی
گروه آموزشی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در سال 1386 تاسیس شده است که شامل رشته های ذیل در مقطع کارشناسی :
مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی آب و خاک ، مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ،مهندسی اقتصاد کشاورزی ، مهندسی علوم دامی ، مهندسی تولیدات دامی (کارشناسی ناپیوسته) ، مهندسی ماشین ها کشاورزی و مکانیزاسیون ، مهندسی علوم و صنایع غذایی ، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی 
و رشته مهندسی اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد می باشد .
تعداد اعضای هیات علمی گروه کشاورزی مرکز مشهد یک نفر و تعداد آزمایشگاه های تخصصی کشاورزی 3 آزمایشگاه شامل آزمایشگاه های بیوتکنولوژی کشاورزی ، فیزیولوژی گیاهی ، کشت سلول و بافت گیاهی می باشند.
گروه آموزشی کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد در سال 1386 تاسیس شده است که شامل رشته های ذیل در مقطع کارشناسی :
مهندسی علوم کشاورزی ، مهندسی آب و خاک ، مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست ، مهندسی مدیریت و آبادانی روستا ،مهندسی اقتصاد کشاورزی ، مهندسی علوم دامی ، مهندسی تولیدات دامی (کارشناسی ناپیوسته) ، مهندسی ماشین ها کشاورزی و مکانیزاسیون ، مهندسی علوم و صنایع غذایی ، مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی 
و رشته مهندسی اصلاح نباتات در مقطع کارشناسی ارشد می باشد .
تعداد اعضای هیات علمی گروه کشاورزی مرکز مشهد یک نفر و تعداد آزمایشگاه های تخصصی کشاورزی 3 آزمایشگاه شامل آزمایشگاه های بیوتکنولوژی کشاورزی ، فیزیولوژی گیاهی ، کشت سلول و بافت گیاهی می باشند.
 
Text/HTML