● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * کتب و مقالات چاپ شده
 
   
کتب و مقالات چاپ شده
ردیف
نام کتاب
صاحب اثر
نام انتشارات
توضیحات
1
دستور کار آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی
سید امین فانی یزدی
نشر مشهد 1390 جزو دروس اصلی (آزمایشگاهی) کلیه رشته های کشاورزی می باشد

ردیف
نام اثر
صاحب اثر
نام انتشارات
توضیحات
1
جزوه درسی آزمایشگاه گیاهان آبزی
سید امین فانی یزدی
 _ جزو دروس اصلی (آزمایشگاهی) رشته مهندسی منابع طبیعی می باشد

ردیف
عنوان مقاله
نام نویسنده
نام مجله /کنفرانس
تاریخ چاپ
1
       
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 

ردیف
نام کتاب
صاحب اثر
نام انتشارات
توضیحات
1
دستور کار آزمایشگاه گیاه شناسی عمومی
سید امین فانی یزدی
نشر مشهد 1390 جزو دروس اصلی (آزمایشگاهی) کلیه رشته های کشاورزی می باشد

ردیف
نام اثر
صاحب اثر
نام انتشارات
توضیحات
1
جزوه درسی آزمایشگاه گیاهان آبزی
سید امین فانی یزدی
 _ جزو دروس اصلی (آزمایشگاهی) رشته مهندسی منابع طبیعی می باشد

ردیف
عنوان مقاله
نام نویسنده
نام مجله /کنفرانس
تاریخ چاپ
1
       
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

 

 
Text/HTML