● 
اِلأِثنين ١٣ شوال ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * اعضای هیات علمی
 
   
اعضای هیات علمی
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
رشته
گرایش/
دانشگاه
مرتبه علمی
1
سید محمد سرمد نبوی
دکترا
کشاورزی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار
ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
رشته
گرایش/
دانشگاه
مرتبه علمی
1
سید محمد سرمد نبوی
دکترا
کشاورزی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

دانشگاه فردوسی مشهد

استادیار
 
Text/HTML