● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه کشاورزی * معرفی آزمایشگاه های گروه کشاورزی
 
   
معرفی آزمایشگاه های گروه کشاورزی
فعالیتها و امکانات
نوع آزمایشگاه
نام آزمایشگاه
ردیف
   
تحقیقاتی
 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
 
1
 
تحقیقاتی ، پژوهشی - دانشجویی
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
2
 
تحقیقاتی - پژوهشی
آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی
3

 

فعالیتها و امکانات
نوع آزمایشگاه
نام آزمایشگاه
ردیف
   
تحقیقاتی
 
آزمایشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 
 
1
 
تحقیقاتی ، پژوهشی - دانشجویی
آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی
2
 
تحقیقاتی - پژوهشی
آزمایشگاه کشت سلول و بافت گیاهی
3

 

 
Text/HTML