● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
نشریات دانشگاه
 
   
 
جزئیات
زمینه فعالیت
نام نشریه
ردیف
   
تخصصی روانشناسی
 
روان شناسان
 
1
 
علمی، فرهنگی و اجتماعی
اغنیا
2
 
علمی،فرهنگی، اطلاع رسانی
خارج از مدار
3
 
علمی، فرهنگی و صنفی
پیام مهندسی
4
 
علمی تخصصی فیزیک
کوانتوم
5
 
علمی تخصصی صنایع
کایزن
6
 
سیاسی، صنفی، فرهنگی و هنری
پیام نو
7
 
سیاسی، صنفی و فرهنگی
صوراسرافیل
8
 
تخصصی علوم تربیتی
به رنگ رویش
9
 
تخصصی شیمی
سینتیک
10
 
روان شناسي
کاریزما
11
 
تخصصی-فرهنگی
خاک سبز
12
 
تخصصی مدیریت
تدبیر و توسعه
13
 
علمی-فرهنگی
نپر
14
 
اجتماعی - فرهنگی
دیدار
15
 
علمی حقوق-فرهنگی
صهبای عدالت
16
 
علمی فرهنگی
پرسونا
17
 
تحلیلی-عمومی
درخشش
18
 
قرآنی-علمی فرهنگی
گنجینه ثقلین
19
  علمی تخصصی و فرهنگی
پیام ورزش
20
 
 
علمی تخصصی کامپیوتر
الگوریتم
21
 
تخصصی تاریخ
ایران بزرگ
22
 
علمی تخصصی فرهنگی
پویا
23
علمی، فرهنگی سکان 24
علمی، فرهنگی پرنیان 25
علمی، فرهنگی و هنری جریان سبز 26
تخصصی فیزیک پلاسما 27
صنفی، فرهنگی و هنری مشق شب 28
سیاسی، اجتماعی و صنفی فریاد 29
علمی، فرهنگی و اجتماعی حامی 30
تخصصی رباتیک اتمگ 31
فرهنگی، ادبی و هنری حروف سربی 32
علمی، فرهنگی ژنوم 33
تخصصی روانشناسی خداقوت 34
اجتماعی پاهام 35
فرهنگی، اجتماعی باران 36
علمی، تخصصی ترانوا 37
علمی، فرهنگی و صنفی ایزو 38
علمی، اجتماعی و فرهنگی تپش 39
علمی، پژوهشی و فرهنگی دادمهر 40
اجتماعی، سیاسی و صنفی فریاد 41
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیام دانشجو 42

 

جزئیات
زمینه فعالیت
نام نشریه
ردیف
   
تخصصی روانشناسی
 
روان شناسان
 
1
 
علمی، فرهنگی و اجتماعی
اغنیا
2
 
علمی،فرهنگی، اطلاع رسانی
خارج از مدار
3
 
علمی، فرهنگی و صنفی
پیام مهندسی
4
 
علمی تخصصی فیزیک
کوانتوم
5
 
علمی تخصصی صنایع
کایزن
6
 
سیاسی، صنفی، فرهنگی و هنری
پیام نو
7
 
سیاسی، صنفی و فرهنگی
صوراسرافیل
8
 
تخصصی علوم تربیتی
به رنگ رویش
9
 
تخصصی شیمی
سینتیک
10
 
روان شناسي
کاریزما
11
 
تخصصی-فرهنگی
خاک سبز
12
 
تخصصی مدیریت
تدبیر و توسعه
13
 
علمی-فرهنگی
نپر
14
 
اجتماعی - فرهنگی
دیدار
15
 
علمی حقوق-فرهنگی
صهبای عدالت
16
 
علمی فرهنگی
پرسونا
17
 
تحلیلی-عمومی
درخشش
18
 
قرآنی-علمی فرهنگی
گنجینه ثقلین
19
  علمی تخصصی و فرهنگی
پیام ورزش
20
 
 
علمی تخصصی کامپیوتر
الگوریتم
21
 
تخصصی تاریخ
ایران بزرگ
22
 
علمی تخصصی فرهنگی
پویا
23
علمی، فرهنگی سکان 24
علمی، فرهنگی پرنیان 25
علمی، فرهنگی و هنری جریان سبز 26
تخصصی فیزیک پلاسما 27
صنفی، فرهنگی و هنری مشق شب 28
سیاسی، اجتماعی و صنفی فریاد 29
علمی، فرهنگی و اجتماعی حامی 30
تخصصی رباتیک اتمگ 31
فرهنگی، ادبی و هنری حروف سربی 32
علمی، فرهنگی ژنوم 33
تخصصی روانشناسی خداقوت 34
اجتماعی پاهام 35
فرهنگی، اجتماعی باران 36
علمی، تخصصی ترانوا 37
علمی، فرهنگی و صنفی ایزو 38
علمی، اجتماعی و فرهنگی تپش 39
علمی، پژوهشی و فرهنگی دادمهر 40
اجتماعی، سیاسی و صنفی فریاد 41
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پیام دانشجو 42

 

 
Text/HTML