● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
امتحانات * مراحل سیستمی آزمون
 
   
مراحل سیستمی آزمون
مراحل سيستمي آزمون توسط دانشجويان
لازم است دانشجويان از تاريخ تعيين شده از مركز آزمون نسبت به دريافت كارت آزمون و مطابقت آن با گزارش 101 اخذ شده در زمان حذف و اضافه اقدام نمايند.
سپس بعد از برگزاري آزمون براي اطلاع از نتايج آزمون خود به قسمت منوي مشاهده آزمون دانشجو در سيستم گلستان مراجعه نمايند.و در قسمت دريافت فايل، فايل سوال خود را آپلود كنند و در صورت اي كه نسبت به سوال مربوطه اعتراض دارند در قسمت اعلام اشكال ، با وارد نمودن كد درس، اشكالات خود را در سيستم وارد نمايند.
در صورتي كه آزمون اي از طرف مركز آزمون به صورت ريزشي يا تجديد امتحان تعريف گرديد ،دانشجويان ملزم به ثبت نام اين دروس از قسمت ثبت نام دروس ريزشي در سيستم گلستان و دريافت كارت آزمون(گزارش 428) مي باشند.
 
بررسي اعتراضات:
پس از واردشدن اعتراضات دانشجويان در سيستم گلستان ، فايل مربوط به اعتراضات از سيستم استخراج شده و جهت بررسي به گروه بانك سوال ارسال خواهد شد . شايان ذكر است چنانچه اعتراض به سوالات ويا كليد دروس وارد باشد، در سيستم اصلا حات لازم انجام خواهد شد وسپس دانشجويان مي توانند در قسمت مشاهده آزمون خود با وارد نمودن كد درس و نيمسال آزموني خود ،نمره نهايي خود را مشاهده نمايند.
مراحل سيستمي آزمون توسط دانشجويان
لازم است دانشجويان از تاريخ تعيين شده از مركز آزمون نسبت به دريافت كارت آزمون و مطابقت آن با گزارش 101 اخذ شده در زمان حذف و اضافه اقدام نمايند.
سپس بعد از برگزاري آزمون براي اطلاع از نتايج آزمون خود به قسمت منوي مشاهده آزمون دانشجو در سيستم گلستان مراجعه نمايند.و در قسمت دريافت فايل، فايل سوال خود را آپلود كنند و در صورت اي كه نسبت به سوال مربوطه اعتراض دارند در قسمت اعلام اشكال ، با وارد نمودن كد درس، اشكالات خود را در سيستم وارد نمايند.
در صورتي كه آزمون اي از طرف مركز آزمون به صورت ريزشي يا تجديد امتحان تعريف گرديد ،دانشجويان ملزم به ثبت نام اين دروس از قسمت ثبت نام دروس ريزشي در سيستم گلستان و دريافت كارت آزمون(گزارش 428) مي باشند.
 
بررسي اعتراضات:
پس از واردشدن اعتراضات دانشجويان در سيستم گلستان ، فايل مربوط به اعتراضات از سيستم استخراج شده و جهت بررسي به گروه بانك سوال ارسال خواهد شد . شايان ذكر است چنانچه اعتراض به سوالات ويا كليد دروس وارد باشد، در سيستم اصلا حات لازم انجام خواهد شد وسپس دانشجويان مي توانند در قسمت مشاهده آزمون خود با وارد نمودن كد درس و نيمسال آزموني خود ،نمره نهايي خود را مشاهده نمايند.
 
Text/HTML