● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
امتحانات * انواع آزمون ها
 
   
معرفی انواع آزمون ها
انواع آزمون ها به شرح ذيل مي باشد:
 • آزمون پايان ترم
آزموني است كه هر نيمسال تحصيلي از واحد هاي اخذ شده دانشجويان گرفته خواهد شد.و دانشجو بايستي حداقل نمره 10 و معدل 12را براي مقطع كارشناسي و حداقل نمره 12 و معدل 14 را براي مقطع كارشناسي ارشد كسب نمايد
 • آزمون بند ج
يك آزمون تغيير رشته است كه در هر سال تحصيلي در نيمسال دوم از دانشجويان مربوطه ثبت نام به عمل مي آيد و آزمون آن فقط براي يكباردر نيمسال تابستان برگزار ميشود. لازم به ذكر است آزمون از دروس مندرج در آخرين دفترچه فراگير گرفته خواهد شد.
در صورتيكه دانشجو پذيرفته شده درآزمون سراسري ، فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز ساير شرايط مي تواند از طريق شركت در آزمون چند درس اختصاصي رشته مورد نظر و كسب نمره 10در هر درس با معدل 12 تغيير رشته دهند.
دانشجويان پذيرفته شده در دوره هاي فراگير نيزپس از گذراندن نمرات خام دانشپذيري مي توانند در آزمون بند ج شركت نمايند.
 • آزمون تك درس
اين آزمون شامل دانشجوياني خواهد شد كه با گذراندن يك درس دانش آموخته خواهند شد.لازم به ذكر است قانون آزمون تك درس تنها براي دانشجويان مقطع كارشناسسي مي باشد.
 • آزمون معرفي به استاد
در صورتيكه دانشجو تا 3 بار موفق به گذراندن درس نشده باشد و تا فارغ التحصيلي نياز به گذراند ن يك يا دو يا سه درس داشته باشد به استاد مربوطه جهت برگزاري آزمون معرفي خواهد شد .اين آزمون شامل دانشجويان مقطع كارشناسي است و سوال مربوطه توسط استاد طرح خواهد شد.
 • آزمون ريزشي
با توجه به آمار استخراج شده از گزارش 339 سيستم گلستان ،چنانچه آزمون درس تمام تستي شامل بيش از 50 نفر دانشجو در كل كشور باشد وبيش از 70% از دانشجويان مربوطه   نمره قبولي از درس مربوطه را كسب نكرده باشند ، براي آن درس مجددا“ آزمون ريزشي برگزار خواهد شد و نمره بالاتر براي دانشجو لحاظ خواهد شد
 • آزمون خارج از منبع
چنانچه سوالات درسي از منبع اعلام شده ،طرح نشده باشد مجددا“ آزمون آن درس در تاريخ تعيين شده از طرف مركز آزمون برگزار خواهد شد ونمره اول دانشجويان حذف و نمره جديد در كارنامه دانشجويان لحاظ خواهد شد
انواع آزمون ها به شرح ذيل مي باشد:
 • آزمون پايان ترم
آزموني است كه هر نيمسال تحصيلي از واحد هاي اخذ شده دانشجويان گرفته خواهد شد.و دانشجو بايستي حداقل نمره 10 و معدل 12را براي مقطع كارشناسي و حداقل نمره 12 و معدل 14 را براي مقطع كارشناسي ارشد كسب نمايد
 • آزمون بند ج
يك آزمون تغيير رشته است كه در هر سال تحصيلي در نيمسال دوم از دانشجويان مربوطه ثبت نام به عمل مي آيد و آزمون آن فقط براي يكباردر نيمسال تابستان برگزار ميشود. لازم به ذكر است آزمون از دروس مندرج در آخرين دفترچه فراگير گرفته خواهد شد.
در صورتيكه دانشجو پذيرفته شده درآزمون سراسري ، فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز ساير شرايط مي تواند از طريق شركت در آزمون چند درس اختصاصي رشته مورد نظر و كسب نمره 10در هر درس با معدل 12 تغيير رشته دهند.
دانشجويان پذيرفته شده در دوره هاي فراگير نيزپس از گذراندن نمرات خام دانشپذيري مي توانند در آزمون بند ج شركت نمايند.
 • آزمون تك درس
اين آزمون شامل دانشجوياني خواهد شد كه با گذراندن يك درس دانش آموخته خواهند شد.لازم به ذكر است قانون آزمون تك درس تنها براي دانشجويان مقطع كارشناسسي مي باشد.
 • آزمون معرفي به استاد
در صورتيكه دانشجو تا 3 بار موفق به گذراندن درس نشده باشد و تا فارغ التحصيلي نياز به گذراند ن يك يا دو يا سه درس داشته باشد به استاد مربوطه جهت برگزاري آزمون معرفي خواهد شد .اين آزمون شامل دانشجويان مقطع كارشناسي است و سوال مربوطه توسط استاد طرح خواهد شد.
 • آزمون ريزشي
با توجه به آمار استخراج شده از گزارش 339 سيستم گلستان ،چنانچه آزمون درس تمام تستي شامل بيش از 50 نفر دانشجو در كل كشور باشد وبيش از 70% از دانشجويان مربوطه   نمره قبولي از درس مربوطه را كسب نكرده باشند ، براي آن درس مجددا“ آزمون ريزشي برگزار خواهد شد و نمره بالاتر براي دانشجو لحاظ خواهد شد
 • آزمون خارج از منبع
چنانچه سوالات درسي از منبع اعلام شده ،طرح نشده باشد مجددا“ آزمون آن درس در تاريخ تعيين شده از طرف مركز آزمون برگزار خواهد شد ونمره اول دانشجويان حذف و نمره جديد در كارنامه دانشجويان لحاظ خواهد شد
 
Text/HTML