● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
تحصیلات تکمیلی * شرح وظایف واحد
 
   
شرح وظایف واحد
 •     ثبت نام و پذیرش پذیرفته شدگان در سیستم گلستان

 •    رفع مشکلات انتخاب واحد

 •   انجام مکاتبات در خصوص درخواست افزایش سنوات دانشجو
 •      پاسخگویی به کلیه مکاتبات و درخواستهای دانشجویان
 •     پیگیری و اجرای بخشنامه ها و مصوبات ارسالی
 •      کنترل کارنامه های دانشجویان قبل از ارائه پروپوزال و قبل از ارائه فرم اعلام کفایت
 •      ثبت پایان نامه ها در سیستم گلستان
 •      جمع آوری اطلاعات اساتید دفاع دانشجویان جهت پرداخت حق الزحمه
 •      کنترل نهایی پرونده دانش آموختگان
 •     ثبت نام و پذیرش پذیرفته شدگان در سیستم گلستان

 •    رفع مشکلات انتخاب واحد

 •   انجام مکاتبات در خصوص درخواست افزایش سنوات دانشجو
 •      پاسخگویی به کلیه مکاتبات و درخواستهای دانشجویان
 •     پیگیری و اجرای بخشنامه ها و مصوبات ارسالی
 •      کنترل کارنامه های دانشجویان قبل از ارائه پروپوزال و قبل از ارائه فرم اعلام کفایت
 •      ثبت پایان نامه ها در سیستم گلستان
 •      جمع آوری اطلاعات اساتید دفاع دانشجویان جهت پرداخت حق الزحمه
 •      کنترل نهایی پرونده دانش آموختگان
 
Text/HTML