● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
امتحانات * شرح وظایف واحدامتحانات
 
   
شرح وظایف واحد امتحانات
 • امور مربوط به نمرات 
 • همکاری در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات تکدرس، میان ترم، ریزشی، پایان ترم 
 • کنترل نمرات بر اساس لیستهای حضور و غیاب و نیز کنترل اوراق امتحانی و رفع احتمال هرگونه مغایرت بین آنها
 • قطعی کردن نمرات 
 • انجام اصلاح سوابق نمرات 
 • ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی 
 • پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات اعلام نشده، استخراج و اعلام آنها 
 • گزارش تصحیح اوراق امتحانات تشریحی تکدرس، ریزشی، معرفی به استاد، خودخوان، تابستان و بدون منبع
 • ارائه گواهی تاریخ و ساعت امتحان برای دانشجویان متقاضی
 • ثبت رأی کمیته انضباطی
 • توزیع و دریافت اوراق امتحانی و لیست نمرات از اساتید
 • دریافت سؤالات دروس بدون منبع از اساتید قبل از شروع امتحانات
 • امور مربوط به نمرات 
 • همکاری در برنامه ریزی و برگزاری امتحانات تکدرس، میان ترم، ریزشی، پایان ترم 
 • کنترل نمرات بر اساس لیستهای حضور و غیاب و نیز کنترل اوراق امتحانی و رفع احتمال هرگونه مغایرت بین آنها
 • قطعی کردن نمرات 
 • انجام اصلاح سوابق نمرات 
 • ثبت نمرات دانشجویان مهمان و انتقالی 
 • پیگیری اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات اعلام نشده، استخراج و اعلام آنها 
 • گزارش تصحیح اوراق امتحانات تشریحی تکدرس، ریزشی، معرفی به استاد، خودخوان، تابستان و بدون منبع
 • ارائه گواهی تاریخ و ساعت امتحان برای دانشجویان متقاضی
 • ثبت رأی کمیته انضباطی
 • توزیع و دریافت اوراق امتحانی و لیست نمرات از اساتید
 • دریافت سؤالات دروس بدون منبع از اساتید قبل از شروع امتحانات
 
Text/HTML