● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گزارش عملکرد واحد
 
   
 
گزارش اقدامات انجام شده
-     دریافت تقاضای وام شهریه بیش از 1250 نفر دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد
-     اختصاص وام شهریه به 149 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز مشهد در نیمسال اول 90/89
-     اختصاص وام شهریه به 731 نفر دانشجوی کارشناسی مرکز مشهد درنیمسال اول 90/89

 

گزارش اقدامات انجام شده
-     دریافت تقاضای وام شهریه بیش از 1250 نفر دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد
-     اختصاص وام شهریه به 149 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد مرکز مشهد در نیمسال اول 90/89
-     اختصاص وام شهریه به 731 نفر دانشجوی کارشناسی مرکز مشهد درنیمسال اول 90/89

 

 
Text/HTML