● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
مسئولین امور دانشجویی مراکز استان
 
   
مسئولین امور دانشجویی مراکز و واحدهای استان خراسان رضوی
ردیف
نام مرکز/ واحد
نام
نام خانوادگی
تلفن محل کار
شماره نمابر
1
واحد بجستان
حسین
ابراهیمی
05336226564
05336226425
2
واحد بردسکن
علیرضا
یوسف پور
05327228781
05327228784
3
واحد تایباد
هما
افراز
05294225719
05294225718
4
واحد تربت جام
جواد
ترحمی
05282233011
05282243055
5
مرکز تربت حیدریه
محمدحسین
مؤمنی
05312295082
05312292065
6
واحد جغتای
جواد
کیوانلوشهرستانکی
05725623804
05725623805
7
واحد جوین (نقاب)
محمود
سردارآبادی
05725293250
05725293251
8
واحد چناران
مرضیه
زاهدی
05826229900
08526231913
9
واحد خرو
مطهره
قدمیاری
05523268220
05523266554
10
واحد خواف
علی
جهانی
05324229318
05324229315
11
واحد درگز
داود
اکبری
05825230012
05825229291
12
واحد درود
سیداحمد
حسینی
05523232143
05523232144
13
واحد رشتخوار
غلامرضا
زارعیان
05326222121
05326222125
14
واحدزبرخان
( قدمگاه)
جواد
سید چوبی
05523223717
05523224515
15
مرکز سبزوار
مهدی
مرادی
05712644012
05712641788
16
واحد سرخس
حسین
مجدی
05125228445
05125228444
17
واحد سرولایت
فاطمه
طالبی
05525273169
05525273249
18
واحد عشق آباد
محدثه
فتوحی
05524223843
05524223842
19
مرکز فریمان
مصطفی
حلمی اول
05126220103
05126222412
20
واحد فیروزه
احمد
سوقندی
05524523494
05524522320
21
مرکز قوچان
محمد
ذوالفقاری
05812343113
05812343115
22
مرکز کاشمر
هادی
محمدیان مغانی
05328250703
05328250704
23
مرکز گناباد
محمد
قاسمی
05337259502
05337259204
24
مرکز مشهد
سید ضیاء
جلالی
05118678820
05118683936
25
واحد مه ولات
(فیض آباد)
محمد
زوزنی
05326727069
05326727071
26
مرکز نیشابور
علی
مظلومی نژاد
05516618317
05516610850
ردیف
نام مرکز/ واحد
نام
نام خانوادگی
تلفن محل کار
شماره نمابر
1
واحد بجستان
حسین
ابراهیمی
05336226564
05336226425
2
واحد بردسکن
علیرضا
یوسف پور
05327228781
05327228784
3
واحد تایباد
هما
افراز
05294225719
05294225718
4
واحد تربت جام
جواد
ترحمی
05282233011
05282243055
5
مرکز تربت حیدریه
محمدحسین
مؤمنی
05312295082
05312292065
6
واحد جغتای
جواد
کیوانلوشهرستانکی
05725623804
05725623805
7
واحد جوین (نقاب)
محمود
سردارآبادی
05725293250
05725293251
8
واحد چناران
مرضیه
زاهدی
05826229900
08526231913
9
واحد خرو
مطهره
قدمیاری
05523268220
05523266554
10
واحد خواف
علی
جهانی
05324229318
05324229315
11
واحد درگز
داود
اکبری
05825230012
05825229291
12
واحد درود
سیداحمد
حسینی
05523232143
05523232144
13
واحد رشتخوار
غلامرضا
زارعیان
05326222121
05326222125
14
واحدزبرخان
( قدمگاه)
جواد
سید چوبی
05523223717
05523224515
15
مرکز سبزوار
مهدی
مرادی
05712644012
05712641788
16
واحد سرخس
حسین
مجدی
05125228445
05125228444
17
واحد سرولایت
فاطمه
طالبی
05525273169
05525273249
18
واحد عشق آباد
محدثه
فتوحی
05524223843
05524223842
19
مرکز فریمان
مصطفی
حلمی اول
05126220103
05126222412
20
واحد فیروزه
احمد
سوقندی
05524523494
05524522320
21
مرکز قوچان
محمد
ذوالفقاری
05812343113
05812343115
22
مرکز کاشمر
هادی
محمدیان مغانی
05328250703
05328250704
23
مرکز گناباد
محمد
قاسمی
05337259502
05337259204
24
مرکز مشهد
سید ضیاء
جلالی
05118678820
05118683936
25
واحد مه ولات
(فیض آباد)
محمد
زوزنی
05326727069
05326727071
26
مرکز نیشابور
علی
مظلومی نژاد
05516618317
05516610850
 
Text/HTML