● 
اِلأَحَّد ١٦ ذو الحجه ١٤٤٥
شیوه نامه ها
 
   
نحوه درخواست وصدور مجوز فعالیت های فرهنگی ومراسم در دانشگاه
 • دانشجو ویا دبیر انجمن ویا تشکل متقاضی جهت انجام فعالیت فرهنگی(سخنرانی ،همایش ،نمایشگاه،جشن و...)می بایست فرمهای مربوطه را تکمیل وبه همراه درخواست کتبی تحویل مدیریت فرهنگی دانشگاه داده تا جهت صدور مجوز فعالیت مربوطه در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح گردد.
 • پس از صدور مجوز توسط شورای فرهنگی ،دانشجوی مربوطه باید جهت هماهنگی های فعالیت(رزرو سالن اجتماعات،اتاق نشریات و...) به مدیریت فرهنگی دانشگاه مراجعه نماید.

   

 • دانشجو ویا دبیر انجمن ویا تشکل متقاضی جهت انجام فعالیت فرهنگی(سخنرانی ،همایش ،نمایشگاه،جشن و...)می بایست فرمهای مربوطه را تکمیل وبه همراه درخواست کتبی تحویل مدیریت فرهنگی دانشگاه داده تا جهت صدور مجوز فعالیت مربوطه در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح گردد.
 • پس از صدور مجوز توسط شورای فرهنگی ،دانشجوی مربوطه باید جهت هماهنگی های فعالیت(رزرو سالن اجتماعات،اتاق نشریات و...) به مدیریت فرهنگی دانشگاه مراجعه نماید.

   

 
نحوه درخواست مجوز وشرایط انتشار نشریه دانشگاهی
 • متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را پرکردن فرم مربوطه به همراه عکس (3 قطعه) ، کپی کارت ملی (2 عدد)، کپی شناسنامه (2عدد)، کپی کارت دانشجویی (2 عدد) و دو نسخه از نشریه مربوطه (پیش شماره) را به واحد روابط عمومی دانشگاه (مجتمع فرهنگی و فوق برنامه) تحویل نماید تا جهت تأیید درخواست، در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح گردد.
 •  متقاضی انتشار گاهنامه باید حداقل وحداکثر زمان انتشار نشریه خود را در درخواست کتبی خود مشخص نماید.
 •  لازم به ذکر است، نشریاتی که پس از گذشت یکسال از انتشار آخرین شماره خود، فعالیتی نداشته باشند، خودبخود منحل می گردند.

   

 • متقاضی امتیاز انتشار نشریه دانشگاهی باید درخواست کتبی خود را پرکردن فرم مربوطه به همراه عکس (3 قطعه) ، کپی کارت ملی (2 عدد)، کپی شناسنامه (2عدد)، کپی کارت دانشجویی (2 عدد) و دو نسخه از نشریه مربوطه (پیش شماره) را به واحد روابط عمومی دانشگاه (مجتمع فرهنگی و فوق برنامه) تحویل نماید تا جهت تأیید درخواست، در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح گردد.
 •  متقاضی انتشار گاهنامه باید حداقل وحداکثر زمان انتشار نشریه خود را در درخواست کتبی خود مشخص نماید.
 •  لازم به ذکر است، نشریاتی که پس از گذشت یکسال از انتشار آخرین شماره خود، فعالیتی نداشته باشند، خودبخود منحل می گردند.

   

 
Text/HTML