● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه تربیت بدنی
 
   
گروه تربیت بدنی
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
درباره گروه
آشنایی با مدیر گروه
کارشناس گروه
فرمها
 
اخبار و اطلاعیه های گروه تربیت بدنی
برنامه تربیت بدنی عمومی 1 و 2 برادران

تاریخ ایجاد   1392/07/29 - 10:40  تعدادمشاهده  3421 بازگشت

ساعت
ایام هفته
7/30-9
9-10/30
10/30-12
12-13/30
13/30-15
 
یکشنبه
 
نبوی نیک
(06-152)
نبوی نیک
(07-152)
نبوی نیک
(08-152)
نبوی نیک
(09-152)
صفاری
(15-150)
صفاری
(10-152)
سه شنبه
علی نژاد
 (14-152)
علی نژاد
 (19-152)
علی نژاد
 (06-153)
صفاری
(07-153)
صفاری
(08-153)
سلطانی(25-152)
رضوانی(09-153)
رضوانی(10-153)
رضوانی(14-153)
سلطانی(17-150)
سلطانی(24-152)
پنج شنبه
 
 
معاون افشار
(19-153)
معاون افشار
(06-151)
معاون افشار
(07-151)
معاون افشار
(08-151)
عباس نژاد
(08-150)
عباس نژاد
(09-150)
عباس نژاد
(10-150)
عباس نژاد
(14-150)
کاربر جعفر آبادی (151-10)
کاربر جعفرآبادی (06-150)
یزدانخواه (07-150)
آدرس :چهارراه مخابرات –پشت فروشگاه رفاه- سالن بهداری

  
Text/HTML