● 
اِسَّبِت ٨ ذو الحجه ١٤٤٥
گروه های آموزشی * گروه علوم انسانی
 
   
اخبار و اطلاعیه های گروه علوم انسانی
جدول نهایی تطبیق رشته کتابداری

تاریخ ایجاد   1392/06/23 - 07:42  تعدادمشاهده  3689 بازگشت

 

تطبیق دروس کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
برابر مصوبات شورای تخصصی گروه
دروس کارشناسی کتابداری
دروس کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
رديف
كد درس
نام درس
 
تعداد واحد
كد درس
نام درس
تعداد واحد
نظری
عملی
نظری
عملی
1
1224001
كتابخانه و كتابداري
3
 
149-12-17
مقدمه ای بر كتابداري و اطلاع رسانی
2
 
2
 
1220006
1220007
مجموع دو درس :
مرجع‌شناسي عمومي: فارسي و عربي مرجع شناسی عمومی لاتین*
 
1
1
 
1
1
207-12-17
مرجع‌شناسي عمومي
1
2
3
 
1224009
1224012
مجموع دو درس:
ماشین نویسی فارسی 1
 ماشین نویسی فارسی2*
 
2
2
153-12-17
واژه پرداز (فارسی و لاتین)
1
2
4
1115013
مباني كامپيوتر و برنامه‌نويسي
2
 
151-12-17
مباني علوم رایانه
1
 
5
1224022
موادوخدمات‌كتابخانه‌براي كودكان و نوجوانان
1
1
154-12-17
مواد و خدمات ‌كتابخانه ‌براي كودكان و نوجوانان
1
1
6
1224025
سازماندهي مواد 2: رده‌بندي
1
1
166-12-17
سازماندهي مواد 2(رده‌بندي دیویی)
1
2
7
1224026
كارآموزي 1
 
3
168-12-17
كارآموزي 1
 
2
8
1224047
1224046
مجموعه‌سازي 2: : تهيه و سفارش
مجموعه سازی1: انتخاب*
1
2
1
 
152-12-17
فراهم آوری و توسعه مجموعه
1
2
9
1212155
متون اختصاص انگليسي 2
2
2
170-12-17
متون اختصاصی انگلیسی 2
2
 
10
1213115
تاريخ ادبيات ايران
2
2
171-12-17
آشنایی با تاريخ ادبيات ايران
2
 
11
1224028
مرجع‌شناسي تخصصي
1
2
173-12-17
مرجع‌شناسي تخصصي
1
2
12
1224029
كارآموزي 2
 
3
175-12-17
كارآموزي 2
 
2
13
1224030
مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان
1
1
179-12-17
 مواد و خدمات كتابخانه براي بزرگسالان نوسواد
1
1
14
1224031
ساختمان و تجهيزات كتابخانه
2
 
165-12-17
ساختمان و تجهیزات کتابخانه
2
 
15
1213116
تاريخ ادبيات جهان
2
 
177-12-17
آشنایی با تاريخ ادبيات جهان
3
 
16
1224032
1226036
مجموع 2 درس:
سازماندهي مواد 3: فهرست‌نويسي
سازماندهی مواد 4
2
1
181-12-17
سازماندهي مواد 3(رده‌بندی کنگره)
1
2
17
1224033
اصول كار مرجع
2
 
182-12-17
اصول كار مرجع
2
 
18
1224034
آشنايي با صنعت چاپ و نشر
2
 
172-12-17
آشنایی با ویراستاری و نشر
1
1
19
1224037
كارآموزي 3
 
3
188-12-17
كارآموزي 3
 
2
20
1117019
آمار و احتمال مقدماتي
3
 
190-12-17
آمار برای کتابداران
1
1
21
1224041
اداره کتابخانه*
3
 
1712201
مدیریت کتابخانه‏ها و مراکز اطلاعاتی
3
 
22
1218096
مبانی سازمان و مدیریت*
3
 
1712206
آشنایی با مدیریت دانش
2
 
23
1213116
تاریخ ادبیات جهان
2
 
1712177
آشنایی با تاریخ ادبیات جهان
3
 
24
1217115
روانشناسی کودکی و نوجوانی
3
 
1712204
کتابخانه‌های آموزشگاهی و توسعه یادگیری
2
 
25
1224043
شیوه های مطالعه
2
 
1712180
جامعه‌شناسی اوقات فراغت و مطالعه
2
 
26
1216132
جغرافیای شهری و روستاشناسی
3
 
2212073
مبانی جامعه شناسی
2
 
27
1224044
آشنایی بانکهای اطلاعاتی و علوم انسانی و اجتماعی
3
 
1712183
آشنایی پایگاههای اطلاعاتی
1
1
 
* مجموع دو درس ماشین نویسی 1 و 2 به ارزش 4 واحد عملی برابر درس واژه پرداز (فارسی و لاتین) به ارزش 3 واحد عملی است.
* مجموع دو درس مجموعه سازی 1: انتخاب و 2 مجموعه سازی 2: تهیه و سفارش به ارزش 4 واحد برابر درس فراخم آوری و توسعه مجموعه به ارزش 3 واحد است.
*مجموع دو درس مجموعه سازی 1: انتخاب و 2 مجموعه سازی 2: تهیه و سفارش به ارزش 4 واحد برابر درس فراخم آوری و توسعه مجموعه به ارزش 3 واحد است.
مجموع دو درس ماشین نویسی 1 و 2 به ارزش 4 واحد عملی برابر درس واژه پرداز (فارسی و لاتین) به ارزش 3 واحد عملی است.*

* هر یک از دروس "اداره کتابخانه" به ارزش 3 واحد و " مبانی سازمان و مدیریت" به ارزش 3 واحد به تنهایی قابل تطبیق با هر یک از دروس "مدیریت کتابخانه‏ها و مراکز اطلاعاتی" به ارزش 3 واحد و یا "آشنایی با مدیریت دانش" به ارزش 2 واحد است یعنی هر دانشجویی که یکی یا هر دو درس را گذارنده باشد می تواند یا درس مذکور تطبیق واحد دهد. 
Text/HTML