● 
اِسَّبِت ١٣ رجب ١٤٤٤
آشنایی با مدیریت خدمات دانشجویی
 
   
معرفی مدیریت اداره خدمات دانشجویی

معرفی مدیریت اداره خدمات دانشجویی 

 

نام و نام خانوادگی : مجید قائمی باجگیران

پست سازمانی:

سرپرست اداره خدمات دانشجویی مرکز مشهد

محل استقرار:

ساختمان شماره 5 - اتاق 209

 

معرفی مدیریت اداره خدمات دانشجویی 

 

نام و نام خانوادگی : مجید قائمی باجگیران

پست سازمانی:

سرپرست اداره خدمات دانشجویی مرکز مشهد

محل استقرار:

ساختمان شماره 5 - اتاق 209

 

 
تماس با مدیریت واحد

تماس با مدیریت اداره

تلفن تماس:  38683900 - 051 داخلی 541

آدرس ایمیل: refah@pnum.ac.ir

 صندوق پستی:433-91735 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد اداره خدمات دانشجویی 

 

 

تماس با مدیریت اداره

تلفن تماس:  38683900 - 051 داخلی 541

آدرس ایمیل: refah@pnum.ac.ir

 صندوق پستی:433-91735 دانشگاه پیام نور مرکز مشهد اداره خدمات دانشجویی 

 

 

 
Text/HTML

 

 

 
 
 
/>